Polskie Towarzystwo Lekarskie

MEDserwis.pl >Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:ul. Mokotowska 46/12, Warszawa

telefon:603 28 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Odznaczenia

Bene Meritus


Odznaka "Bene Meritus" ustanowiona w 1997 roku przyznawana jest, jak to głosi tekst na dyplomie"za ofiarną służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra społeczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego".

Polskie Towarzystwo Polskie Towarzystwo

Zasłużonemu-PTL

Odznaka "Zasłużonemu-Polskie Towarzystwo Lekarskie" została ustanowiona w 1972 roku i przyznawana jest, jak głosi tekst na dyplomie: "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie, za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek, za wiarę w ludzką życzliwość, za dbanie o godność człowieka, a także za honor i prestiż stanu lekarskiego".

Polskie Towarzystwo Polskie Towarzystwo

Medale

Medal "Gloria Medicinae"

Najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Kapituła Medalu "Gloria Medicinae" przyznaje to najwyższe odznaczenie.

Polskie Towarzystwo Polskie Towarzystwo

STATUT DZIAŁALNOŚCI KAPITUŁY ORAZ TRYB PRZYZNAWANIA MEDALU „GLORIA MEDICINAE”

§ 1. Medal „GORIA MEDICINAE” z dewizą „FLOREAT RES MEDICA”, wyobrażający Józefa Strusia (1510 -1568) Chwałę Medycyny Polskiej, autora wiekopomnego dzieła o tętnie, lekarza królów i cesarzy będący najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, jest przyznawany przez lekarzy – dla polskich lekarzy z kraju i ze świata.

§ 2. Ustanawia się przy Polskim Towarzystwie Lekarskim Kapitułę Medalu „Gloria Medicinae”, niezależną od jakichkolwiek władz, zarówno organizacyjnych jak i politycznych, samorządowych czy państwowych.

§ 3. Kapitułę Medalu „Gloria Medicinae” tworzy 40 osób, w tym Kanclerz i Sekretarz Kapituły.

§ 4. W składzie Kapituły Medalu znajdują się wyłącznie dotychczas wyróżnieni tym Odznaczeniem Kawalerowie Medalu przede wszystkim cieszący się powszechnym szacunkiem profesorowie.

§ 5. Skład Kapituły jest stały, a w miarę potrzeby uzupełniany w głosowaniu tajnym w czasie dorocznych zebrań Kapituły.

§ 6. Kapitule przewodniczy Kanclerz, którego kadencja trwa 5 lat. Powołuje się także w głosowaniu tajnym niezależnie od honorowej funkcji Kanclerza, również Kanclerza Elekta, którego kadencja trwa także, jak kadencja Kanclerza przez pięć lat.

§ 7. Kapituła ma prawo wybrać Kanclerza i Kanclerza elekta, na kolejną kadencję, lecz zarówno Kanclerz Kapituły, jak Kanclerz Elekt mogą pełnić swe funkcje przez maksimum dwie kadencje.

§ 8. W głosowaniu tajnym wybierany jest spośród członków Kapituły, Sekretarz Kapituły i Sekretarz elekt, których kadencja trwa podobnie jak Kanclerza przez pięć lat.

§ 9. Kapituła ma prawo nadawać swoim dotychczasowym członkom godność Członka Honorowego. Członkowie Honorowi wchodzą w skład czterdziestoosobowej Kapituły, z pełnym prawem do głosowania i brania udziału w pracach Kapituły.

§ 10. Kapituła zbiera się przynajmniej raz w roku, celem przyznania Medali Gloria Medicinae dziesięciu polskim lekarzom mieszkającym w kraju, lub za granicą, przy czym najpóźniej w marcu danego roku winny się odbywać wybory kandydatów do medalu, za rok poprzedni.

§ 11. Jeżeli ktoś z członków Kapituły z ważnych przyczyn zawodowych, rodzinnych, udziału w zagranicznych kongresach itp. nie może wziąć w udziału w dorocznym spotkaniu wyborczym dziesięciu kandydatów do medalu, może złożyć pisemne upoważnienie innemu członkowi Kapituły do głosowania w jego imieniu. W rozmowie bezpośredniej, bądź poprzez tele-kontakty może wyrazić akceptacje do głosowania na tych samych kandydatów, co osoba upoważniana, bądź wskazać własnych kandydatów i poprosić o głosowanie w jego imieniu na nich.

§ 12. Wybory poprzedzone zwięzłymi informacjami o kandydacie, na podstawie przeprowadzonych wcześniej recenzji, winny się odbywać w głosowaniu tajnym i w sposób maksymalnie bezstronny. Wyniki głosowania winny być przechowywane w archiwum PTL.

§ 13. Jeżeli kandydat do medalu został zgłoszony przez członka Kapituły, to prawo do przedstawienia sylwetki kandydata (recenzji), ma ten członek Kapituły, który zgłaszał kandydata. Recenzje o kandydatach zgłaszanych nie przez członków Kapituły przedstawia sekretarz Kapituły.

§ 14. Kandydat, który w głosowaniu tajnym, nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów do uzyskania medalu, ma prawo być jeszcze kandydatem do medalu przez kolejne dwa lata. Jeżeli w ciągu trzech lat nie zostanie zakwalifikowany do uzyskania medalu, jego kandydatura wygasa.

§ 15. Medal Gloria Medicinae jest przyznawany tylko najgodniejszym z godnych, dziesięciu wybitnym polskim lekarzom rocznie.

§ 16. Medal Gloria Medicinae jest przyznawany za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

§ 17. Odznaczenie Medalem przyznawanym dla lekarzy przez lekarzy winno się odbywać w sposób szczególnie uroczysty, godny najwyższego odznaczenia PTL. Zarówno osoby odznaczające, jak Kanclerz, Sekretarz, Prezes PTL, czy inny zaproszony do asystowania przy wręczaniu wybitnie zasłużony Członek Kapituły jak też Kandydaci do odznaczenia Medalem w czasie uroczystości wręczania winni być ubrani w togi i w birety oraz posiadać insygnia odpowiednie do pełnionych funkcji, na uczelniach, w instytucjach medycznych, czy w Polskim Towarzystwie Lekarskim.

§ 18. Oznaczenie Medalem winno się odbywać poprzez zawieszenie Medalu na szyi, na błękitno-amarantowej wstążce.

§ 19. Wraz z Medalem winien być wręczany dyplom poświadczający uzyskane odznaczenie, którego treść jest wyrażona w języku polskim i po łacinie. Każdy dyplom winien nosić kolejny numer. Kolejność w numeru dyplomu w danym roku, zależy od liczby głosów uzyskanych w tajnych wyborach kandydatów do Medalu.

§ 20. Odznaczeni Medalem Gloria Medicinae mają prawo do noszenia pod znaczkiem, godłem PTL miniaturowej wstążki o barwach błękitno-amarantowych, jak również miniaturki , którą tworzy mała, o średnicy około 3 milimetrów, błękitna, przeźroczysta kuleczka symbolizująca czystość wykonywania zawodu jak też inne zalety Kawalera Medalu Gloria Medicinae.

§ 21. Zarząd Główny PTL winien zapewnić najdalej idącą pomoc Kapitule , a Biuro PTL okazywać stałą techniczną pomoc w czasie zebrań Kapituły i uroczystości wręczania Medalu.

Warszawa, Statut ustanowiony dnia 1 stycznia 2001 r., został w aspekcie prawnym poprawiony 31 grudnia 2015 r. oraz uzupełniony przez paragrafy 11, 12, 13, i 14, zgodnie z zaproponowanymi i zaakceptowanymi propozycjami członków Kapituły Medalu Gloria Medicinae na posiedzeniu w dniu 4 marca 2016 r.

Do pobrania:
» Zgłoszenie kandydata do medalu
» Dodatkowe informacje o kandydacie


Regulamin przyznawania Medalu Gloria Medicinae

Wnioski na odznaczenie mogą składać:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Zarządy Oddziałów Regionalnych za aprobatą wniosku przez Prezydium ZG PTL.
Prezesi Zarządów Głównych Ogólnopolskich Lekarskich Towarzystw Specjalistycznych.
Członkowie Kapituły Medalu Gloria Medicinae

Wnioski o odznaczenie winny dotyczyć lekarzy żyjących, być sporządzone na piśmie i zawierać adres Kandydata i te elementy, które są niezbędne do właściwej oceny kandydata i przyznania Mu Medalu jak życiorys, przebieg działalności zawodowej, naukowej, społecznej, itd.

Wnioski mogą być składane przez cały rok kalendarzowy, natomiast ich rozpatrywanie dokonuje się raz do roku, w terminie nie przekraczającym końca I kwartału i dotyczy wniosków złożonych za Rok ubiegły.

Wnioski są wstępnie rozpatrywane przez Prezydium Kapituły, która sporządza alfabetyczny spis kandydujących do odznaczenia. Spis ten rozsyła wszystkim członkom Kapituły do ewentualnego ustosunkowania się. Brak odpowiedzi w ciągu miesiąca uważa się za milczącą zgodę na umieszczenie na liście do głosowania wymienionych osób. Kanclerz ma prawo zwrócić się do odpowiednich członków Kapituły o recenzje dotyczące poszczególnych kandydatów.

Na plenarnym posiedzeniu Kapituły, zwołanym przez Prezydium, wszystkie zakwalifikowane wstępnie wnioski, każdy oddzielnie, są przedstawiane przez Sekretarza lub wyznaczonego przez Kanclerza innego członka Kapituły i poddane dyskusji.

Po zreferowaniu sylwetek kandydatów, sporządza się ich alfabetyczna listę i poddaje się tajnemu głosowaniu. Dla obliczenia głosów Kanclerz przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej. Głosowanie dokonuje się przez skreślenie osób, na które głosu się nie oddaje. Głos jest nieważny, jeśli pozostawi się nieokreślonych więcej niż 10 osób.

Komisja skrutacyjna, po podliczeniu głosów, sporządza protokół, w którym zestawia liczbę kandydujących według liczby oddanych na nich głosów. Pierwszym dziesięciu przyznaje się Medal. Jeśli na miejscu dziesiątym znalazło się więcej osób niż jedna, dokonuje się dodatkowe głosowanie. Do odznaczenia zostanie przedstawiona ta osoba, która uzyska zwykłą większość głosów..

Wnioski kandydujących, którym nie przyznano Medalu przechodzą na następny rok pod warunkiem, że liczba oddanych na nich głosów wynosi więcej niż 50% obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. Wnioski odznaczonych oraz tych lekarzy, których kandydatury do odznaczenia Medalem będą rozpatrywane w roku kolejnym, archiwizuje się w PTL. Pozostałe zwraca się adresatom z pismem, że osoba nominowana do odznaczenia niestety nie zmieściła się w liczbie 10-ciu odznaczonych.

Jeśli wniosków do Medalu jest 10 lub mniej, przyznaje się medali o jeden mniej, aby zadość uczynić wymogowi Tajnego Głosowania.

O przyznaniu Medalu Prezydium Kapituły zawiadamia pisemnie odznaczonego i wnioskującego o odznaczenie. Listy odznaczonych przesyła ZG PTL.

Zarząd Główny PTL zapewnia obsługę kancelaryjną wszystkich prac Kapituły i zwraca jej członkom koszty podróży.

W sprawach wykraczających poza niniejszy regulamin należy kierować się zwyczajami panującymi w Polskim Towarzystwie Lekarskim i zdrowym rozsądkiem.

Kanclerz Kapituły – Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Sekretarz Kapituły – Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Kanclerz Honorowy Kapituły – Prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk
Sekretarz Honorowy Kapituły – Prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko

Kanclerz Elekt Kapituły – Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
Sekretarz Elekt Kapituły – Prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski

Odznaczeni - Kawalerowie Medalu Gloria Medicinae

Członkowie honorowi, którym przyznano ten zaszczytny medal w 1990 roku: PT Maria Afek-Kamińska, Józef Bogusz, Edward Borkowski, Adam Bilikiewicz, Marian Ciećkiewicz, Danuta Dębicka-Małkowska, Witold Dudziński, Maria Dowżenko-Rozwadowska, Marian Garlicki, Kornel Gibiński, Jan Goldstein, Stanisław Gawrychowski, Stanisław Garlej, Walery Hartwig, Józef Hornowski, Tadeusz Horzela, Kazimierz Imieliński, Mieczysław Jarosławski, Tadeusz Koszarowski, Tadeusz Kielanowski, Jan Kostrzewski, Włodzimierz Kuryłowicz, Julian Kostołowski, Bronisław Machura, Franciszek Narożny, Tadeusz Orłowski, Marian Pertkiewicz, Halina Pilawska, Bolesław Popielski, Sylwester Ranus, Józef Rasteński, Witold Rudowski, Edward Rudzki, Edward Rużyłło, Edmund Stachowiak, Kazimierz Stojałowski, Zdzisław Szulc, Józef Towpik, Stefan Wesołowski, Ignacy Wald, Halina Wardaszko-Łyskowska.

Rok 1990
Jerzy Woy-Wojciechowski - Warszawa
Franciszek Kokot - Katowice
Jan Nielubowicz - Warszawa
Radzisław Sikorski - Lublin
Ryszard Gryglewski - Kraków
Zbigniew Religa - Zabrze
Bernard Werpechowski - Poznań
Wanda Tarlecka - Częstochowa
Henryk Florkowski - Kościan
Elżbieta Kawenoki-Minc - Warszawa

Rok 1991
Stefan Ślopek - Wrocław
Adam Cekański - Bytom
Marian Mosingiewicz - Kutno
Jan Hasik - Poznań
Piotr Szarejko - Warszawa
Zdzisław Wydra - Nisko
Andrzej Manitius - Gdańsk
Włodzimierz Ptak - Kraków
Bogdan Kamiński - Warszawa
Michał Krauss - Warszawa

Rok 1992
Leszek Giec - Katowice
Olgierd Kossowski - Bielsko-Biała
Stefan Kruś - Warszawa
Zdzisław Lewicki - Warszawa
Marian Miśkiewicz - Warszawa
Paulin Moszczyński - Brzesko
Wojciech Noszczyk - Warszawa
Czesława Stachowiak-Nowicka - Bydgoszcz
Kazimierz Wojas - Stalowa Wola
Marek Zembala - Kraków

Rok 1993
Jerzy Majkowski - Warszawa
Zbigniew Garnuszewski - Warszawa
Wacław Sitkowski - Warszawa
Tadeusz Tołłoczko - Warszawa
Włodzimierz Januszewicz - Warszawa
Marek Jarosz - Łódź
Stanisław Sterkowicz - Włocławek
Harek Eisner - Szczecin
Bogusław Halikowski - Szczecin
Tadeusz Drobiński - Poznań

Rok 1994
Antoni Chrościcki - Warszawa
Teodor Słomiński - Wyszogród
Henryk Czewiński - Sanok
Teodor Cieńciała - Wisła
Andrzej Szczeklik - Kraków
Jerzy Zieliński - Katowice
Maria Kobuszewska-Faryna - Warszawa
Bolesław Górnicki - Warszawa
Edward Lankiewicz - Olsztyn
Bogusław Chwajol - Orlova Lutyne, Czechy

Rok 1995
Ferdynand Dzisiów- Krosno
Roman Meissner - Poznań
Jerzy Armata - Kraków
Łukasz Kulczycki - Washington, USA
Tadeusz Łukaszyk - Leszno
Janusz Bielawski - Lublin
Henryk Maniak - Tarnów
Tadeusz Petelenz - Katowice
Marian Ruszkarski - Częstochowa
Marian Marchewka - Częstochowa

Rok 1996
Andrzej Antonowicz - Stalowa Wola
Marta Brzostowska - Warszawa
Walter Cebulski - Chicago, USA
Jerzy Bazyli Dekański - Warszawa
Antoni Dziatkowiak - Kraków
Roman Dzierżanowski - Warszawa
Maciej Gembicki - Poznań
Stanisław Mlekodaj - Warszawa
Mirosław Mossakowski - Warszawa
Witold Rużyłło - Warszawa

Rok 1997
Jan Ciećkiewicz - Kraków
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz - Warszawa
Janusz Szajewski - Warszawa
Zofia Lewenstam - Słupsk
Stanley Raczek - San Diego, USA
Sabina Kotlarek-Haus - Wrocław
Władysław Kolbuszewski - Nowa Sól
Adam Czarnecki - Warszawa
Emilian Kocot - Sosnowiec
Felicja Łapkiewicz - Warszawa

Rok 1998
Andrzej Trzaskowski - Warszawa
Henryk Gaertner - Kraków
Romuald Pruszyński - Gdańsk
Waldemar Kożuszek - Niemcy
Zbigniew Knapik - Wrocław
Kazimierz Anasiak - Warszawa
Zbigniew Herman - Katowice
Czesław Zychowicz - Olsztyn
Eugeniusz Mejer - Września
Robert Granowski - Warszawa

Rok 1999
Wiesław Miller - Sosnowiec
Władysław Pierzchała - Katowice
Aleksander Sieroń - Katowice
Edward Prokop - Rzeszów
Włodzimierz Gajewski - Kielce
Julian Stolarczyk - Gdańsk
Jerzy Polański - Warszawa
Edmund Czerwiński - Poznań
Leszek Janicki - Częstochowa
Piotr Dylewicz - Poznań

Rok 2000
Dr med. Henryk Jodkowski - Warszawa
Dr med. Stanisław Sobocki - Jarosław
Dr med. Teresa Bilska-Tobolewska - Częstochowa
Prof. dr hab. med. Tomasz Szepietowski - Wrocław
Prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz - Bydgoszcz
Prof. dr hab. med. Seweryn Wiechowski - Szczecin
Prof. dr hab. med. Stanisław Zieliński - Szczecin
Doc. dr hab. med. Stanisław Głuszek - Kielce
Prof. dr hab. med. Bogdan Łazarkiewicz - Wrocław
Prof. dr hab. med. Janusz Pach - Kraków

Rok 2001
Dr n. med. Lucyna Urbańska - Bonenberg - Zabrze
Prof. dr hab. med. Adam Nowosławski - Warszawa
Prof. dr hab. med. Jan Zieliński - Warszawa
Prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki - Warszawa
Prof. dr hab. med. Gerard Jonderko - Tychy
Prof. dr hab. med. Jan Domaniewski - Bydgoszcz
Prof. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński - Szczecin
Dr Ryszard Chłądzyński - Częstochowa
Dr n. med. Zbigniew Kledecki - Kalisz
Prof. dr hab. med. Irena Smólska - Warszawa

Rok 2002
Prof. dr hab. med. Maria Rybakowa - Kraków
Doc. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz - Warszawa
Dr Tadeusz Taborek - Olkusz
Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński - Warszawa
Dr Zbigniew Miller - Warszawa
Dr n. med. Mieczysław Wyględowski - Częstochowa
Dr n. med. Agnieszka Tańska - Ostrołęka
Dr n. med. Stefan Słowiński - Tarnów
Dr Stanisław Markowski - Kielce
Dr n. med. Henryk Wnuk - Zawiercie

Rok 2003
Dr med. Józef Ujda - Stalowa Wola
Prof. dr hab. med. Witold Zatoński - Warszawa
Dr med. Róża Nowotna-Walcowa - Warszawa
Doc. dr. med. Marek Gawdziński - Warszawa
Dr Jerzy Giergielewicz - Szczecin
Dr Jerzy Wojtaszek - Września
Prof. dr hab. Marek Kowalski - Łódź
Doc. dr hab. Krystyna Wysocka - Szczecin
Prof. dr hab. Andrzej Bochenek - Katowice
Prof. dr hab. Henryk Skarżyński - Warszawa

Rok 2004
Prof. Zbigniew Chłap - Kraków
Dr med. Jan Gliński - Warszawa
Dr Marceli Wróbel - Częstochowa
Dr Jan Ornowski - Katowice-Sosnowiec
Prof. Andrzej Kukwa - Warszawa
Dr med. Grażyna Rzepecka - Katowice
Dr med. Jerzy Dosiak - Katowice
Dr med. Krzysztof Brożek - Katowice
Prof. Władysław Sułowicz - Kraków
Prof. Czesław Kłyszejko - Bydgoszcz

Rok 2005
Dr med. Jarosław Lubiatowski - Konin
Prof. dr hab. Edmund Nartowicz - Bydgoszcz
Dr Konstanty Radziwiłł - Warszawa
Prof. dr hab. Halina Seyfried - Warszawa
Prof. dr hab. Wanda Andrzejewska - Szczecin
Prof. dr hab. Jerzy Szaflik - Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Górski - Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Steciwko - Wrocław
Prof. dr hab. Witold Chrzanowski - Łódź
Prof. dr hab. Michał Myśliwiec - Białystok

Rok 2006
Prof. Hilary Koprowski - USA
Dr Anna Furmanowicz - Warszawa
Dr Helena Pyz - Indie
Prof. Irena Kaszewska-Jabłońska - Gdańsk
Dr med. Antoni Sydor - Tarnów
Dr Maria Gross - Katowice
Dr Krystyna Podgórska - Warszawa
Prof. Irena Ponikowska - Ciechocinek
Prof. Aleksander Skotnicki - Kraków
Dr Beata Zawadowicz - Częstochowa

Rok 2007
Dr n. med. Bronisław Orawiec (USA)
Dr Barbara Siwińska (ŚREM)
Prof. Jacek Łuczak (POZNAŃ)
Prof. Stefan Angielski (GDAŃSK)
Prof. Marek Krawczyk (WARSZAWA)
Dr n. med. Ireneusz Tyszkiewicz (WARSZAWA)
Dr n. med. Janusz Czarnecki (TORUŃ)
Dr n. med. Andrzej Burski (RADOM)
Prof. Maria Gołębiowska (ŁÓDŹ)
Prof. Bibiana Mossakowska (WARSZAWA)

Rok 2008
Arcybiskup Henryk Hoser – Warszawa
Prof. dr hab. med. Jan Włodzimierz Borowiec – Szwecja
Dr med. Marek Świtalski – Płock
Prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka – Gdańsk
Prof. dr hab. med. Mieczysław Ujec – Wrocław
Prof. dr hab. med. Marek Grzywa – Rzeszów
Prof. dr hab. med. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz – Łódź
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias - Śrem
Prof. dr hab. med. Maria Siemionow – Cleveland
Prof. dr hab. med. Marian Zembala - Zabrze

Rok 2009
Prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska - Gdańsk
Dr med. Stanisław Bajcar - Rzeszów
Dr Barbara Karpińska - Kurek - Otwock
Prof. dr hab. med. Antoni Gabryelewicz - Białystok
Dr hab. med. Jacek Wojciech Puchała - Kraków
Prof. dr hab. med. Franciszek Walczak - Warszawa
Dr med. Maciej Zarębski - Staszów
Prof. dr hab. med. Marek Nowacki - Warszawa
Prof. dr hab. med. Jan Lubiński - Szczecin
Prof. dr hab. med. Andrzej Łępkowski - Zabrze

Rok 2010
Dr med. Adam Wiernikowski - Kraków
Dr Mieczysław Boguszyński - Bydgoszcz
Dr med. Krystyna Jędruszek - Ługinowa - Bydgoszcz
Dr med. Krzysztof Włodzimierz Moczurad - Kraków
Dr med. Elżbieta Rosłonowska - Warszawa
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski - Kraków
Prof. dr hab. med. Czesław Stoba - Gdańsk
Prof. dr hab. med. Andrzej Śliwowski - Warszawa
Prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski - Lublin
Dr med. Hubert Wolski - Nowy Targ

Rok 2011
Dr med. Mieczysław Chruściel - Szczecin
Dr n. med. Jerzy Sobień – Jarosław
Dr med. Maciej Hamankiewicz – Katowice
Dr n. med. Stanisław Gołba – Katowice
Dr Artur Januszaniec – Warszawa
Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk – Rzeszów
Dr n. med. Amelia Serbin – Bydgoszcz
Dr Ewa Solska – Gdańsk
Prof. dr hab. med. Antoni Prusiński – Łódź
Dr Tomasz Krupiński – Kraków

Rok 2012
Dr med.Grażyna Zengteler
Prof. dr hab. n. med. Witold Mazurowski
Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Leszek Romanowski
Dr n. med. Jerzy Goliszewski
Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon
Prof. dr hab. med. Anatol Święcicki
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Dr Henryk Potyrcha

Rok 2013
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja- Kraków
Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński- Warszawa
Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż- Warszawa
Prof. dr hab. med. Adam Maciejewski- Gliwice
Dr med. Stanisław Dzieciuchowicz- Poznań
Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa- Warszawa
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Butruk- Warszawa
Dr Maria Kapuśniak- Ostrołęka
Prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – Bydgoszcz
Dr Andrzej Gontaszewski- Tarnów

Rok 2014
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysocki –Kraków
Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski-Warszawa
Prof. dr hab. med. Jacek Różański – Warszawa
Prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski – Warszawa
Dr n. med. Maciej Koszutski –Poznań
Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz -Olsztyn
Prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek -Wrocław
Dr Grażyna Lesyng-Pawłowska – Płock
Dr Andrzej Ignaciuk - Warszawa
Dr n. med. Roman Milkiewicz - Szczecin
Prof. dr hab. med. Jacek Gawrychowski -Katowice

Rok 2015
Prof. dr hab. med. Jan Krzysztof Podgórski -Warszawa
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek-Kraków
Dr n. med. Jerzy Sieklucki- Rzeszów
Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Golusiński -Poznań
Dr n. med. Józef Janczy- Ciężkowice
Dr Jarosław Wanecki - Płock
Dr Stanisław Bem- Tarnów
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński - Poznań
Dr n. med. Tamara Kołakowska - Bydgoszcz
Doc. dr Joanna Góra- Tybor-Łódź\

Rok 2016
Prof. dr hab. med. Andrzej Borówka - Warszawa
Dr Jan Konstanty Jaworski - Poznań
Prof. dr hab. med. Marek Rudnicki - Chicago
Prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski - Warszawa
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień - Kraków
Dr n. med. Krzysztof Kordel- Poznań
Prof. dr hab. med. Ireneusz Kotela- Tarnów
Prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz- Warszawa
Dr n. med. Janusz Legutko – Kraków
Dr n. med. Marcin Świerad – Katowice

Uroczystość dekorowania Medalem Gloria Medicinae

Stało się tradycją, że uroczystości dekorowania Medalem Gloria Medicinae odbywają się w Dniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w przedostatni piątek października każdego roku. Gospodarzem uroczystości jest prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, inicjator najwyższego odznaczenia Towarzystwa – Medalu Gloria Medicinae. Medal z wizerunkiem Józefa Strusia (1510-1566), wybitnego Lekarza z XVI w. oraz dewizą „Floreat Res Medica” wykonał znany artysta plastyk Edward Gorol. Na dyplomie, który laureat otrzymuje obok medalu, znajduje się tekst w języku polskim i łacińskim: „Medal jest nadawany za wybitne zasługi dla medycyny. Jest on przyznawany tylko dziesięciu lekarzom w świecie w ciągu jednego roku. Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości”(…) „Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Kapituła Medalu „Gloria Medicinae” przyznaje to najwyższe odznaczenie…”

Polskie Towarzystwo

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Medalu w tajnym głosowaniu. Odznaczeni medalem nie muszą być członkami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Medal przyznawany jest wybitnym przedstawicielom całego polskiego środowiska lekarskiego.

Podczas uroczystości następuje prezentacja sylwetek osób, którym przyznano odznaczenie, a następnie dekoracja Medalem Gloria Medicinae. Dekoracji dokonują: kanclerz Kapituły, sekretarz Kapituły oraz prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Uroczystości towarzyszy występ chóru, który wykonuje utwór: „Floret Res Medica”- Pieśń Lekarzy, autorstwa: słowa: Alicja Woy-Wojciechowska, muzyka: Jerzy Woy-Wojciechowski oraz krótki koncert fortepianowy podczas, którego artysta wykonuje Poloneza As-dur Fryderyka Szopena.

Tytuły

Członek Honorowy

Medicus Nobilis

Tytuł Medicus Nobilis wraz z sygnetem przyznawany jest, jak głosi tekst na dyplomie „za pełną oddania pracę dla poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa oraz za 50 lat ofiarnej pracy dla podniesienia prestiżu stanu lekarskiego i dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

Polskie Towarzystwo Polskie Towarzystwo


Aktualności

Zarządzanie w ochronie zdrowia – co dają te studia podyplomowe? Perspektywy zawodowe więcej

Jak skutecznie usuwać blizny sposobami domowym więcej

Bądź piękna z BONA DEA - sprawdź jakie okazje przygotowaliśmy dla Ciebie w tym miesiącu! więcej

Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska zaprasza pacjentów na konsultacje i badania! więcej

Pantomogram – co warto wiedzieć o badaniu? więcej

Badania prenatalne dla kobiet więcej

Powiększanie piersi – najważniejsze informacje więcej

Plastyka piersi – czy warto się na nią zdecydować? więcej

Nowoczesna stomatologia – jak dbać o zdrowie jamy ustnej więcej

Dermatologiczne rozwiązania najczęściej występujących problemów skóry więcej

Rezonans magnetyczny Warszawa - bez skierowania, bez kolejki w Centrum Medycyny Sportowej. więcej

Tomografia komputerowa Warszawa - prywatnie w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie więcej


Nowości ze świata medycyny

medycynaestetyczna bona dea

Czy wiesz, że...

Zobacz również

Apteki

Domy opieki

Szpitale w Polsce

Dodaj placówkę do bazy

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl