Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

MEDserwis.pl >Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicachcheck

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

adres:ul. Powstańców 52, Katowice

telefon:(0-32) 256-19-65, 999

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

Pogotowie ratunkoweRatownictwo medyczne

Informacje dodatkoweic_i

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i realizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu - Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ratownictwa medycznego w wyznaczonych rejonach operacyjnych.

WPR dysponuje 37 ambulansami specjalistycznymi S, 33 podstawowymi P oraz dwoma ambulansami innego podmiotu.
Zespoły te zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym
powołane są do zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie,agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się ) wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia.

Analogiczne wskazanie zadań „pogotowia ratunkowego” znalazło się
w ustawie z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie
w art. 28 ust. 1 wskazano, iż pogotowie ratunkowe udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.
Świadczenia te dla osób ubezpieczonych wykonywane są bezpłatnie. Trzeba natomiast zapłacić za przyjazd zespołu ratownictwa medycznego „S” i „P” tylko wtedy, kiedy jedyną przyczyną wezwania okaże się stan upojenia alkoholowego.
Ponadto prawo do świadczeń ze środków publicznych przysługuje również osobom nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia które:
• Nie ukończyły 18 roku życia
• Kobiety w ciąży
• Wynikają z następujących ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia psychicznego, o zwalczaniu chorób zakaźnych, o państwowym ratownictwie medycznym.

Zespół S – specjalistyczny to co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zespół P – podstawowy to co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny
środek transportu sanitarnego,spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach posiada w swej strukturze 11 jednostek organizacyjnych – Stacji Pogotowia
Ratunkowego, które znajdują się w 11 miastach województwa śląskiego oraz 19 Miejsc Stacjonowania podległych pod Stacje, co oznacza, że obszar działania pogotowia obejmuje populację ok. 2,070 mln. mieszkańców.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl