Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

MEDserwis.pl >Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolucheck

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

adres:ul. Reymonta 8, Opole

telefon:77 454 54 01

www:www.ginekologia.opole.pl

 www.zespolopiekizdrowotnejwopolu.medserwis.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyGinekolodzyOnkolodzyPediatrzyPołożnictwo

Informacje dodatkoweic_i

Struktura Zespołu


Strukturę organizacyjną Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu tworzą przedsiębiorstwa:

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne

w których wykonywana jest działalność lecznicza.

W ramach przedsiębiorstwa: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, działają następujące jednostki organizacyjne:

1. Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

- Pododdział Ginekologii Onkologicznej

- Pododdział Patologii Ciąży

- Sala Porodowa

Oddział Neonatologiczny:

- Pododdział Patologii Noworodków

Izba Przyjęć,

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią,

Dział Anestezjologii,

Dział Farmacji,

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

Pracownia RTG,

Szkoła Rodzenia.

2. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w ramach którego działa komórka organizacyjna -Sekcja Koordynująca Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

W ramach przedsiębiorstwa: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące Poradnie Konsultacyjne:

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków,

Poradnia Rehabilitacyjna Wieku Rozwojowego,

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – Poradnia Psychofizycznego Przygotowania do Porodu,

Poradnia Patologii Wczesnej Ciąży,

Poradnia Laktacyjna,

Poradnia Ginekologii Onkologicznej.

Ponadto w skład Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy niemedyczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora:

Dział Finansowo - Księgowy,

Dział Organizacji i Nadzoru,

Dział Służb Pracowniczych,

Dział Administracyjno - Gospodarczy,

Radca Prawny,

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych,

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż,

Samodzielne Stanowisko ds. Jakości

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl